• คำศัพท์ โลจิสติกส์ •
Logistics Words Guide

Actual Weight : น้ำหนักจริงของสินค้า

Airfreight : การขนส่งสินค้าทางอากาศ  บริการ Airfreight

Airline : สายการบิน

Amendments : การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญ เช่น B/L, AWB

AWB ↔ Air Way Bill : ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ

B/L ↔ Bill of Lading : ใบตราส่งสินค้าทางเรือ

BAF ↔ Bunker Adjustment Factor : ค่าชดเชยภาระ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัว

Bonded Warehouse : คลังสินค้าทัณฑ์บน ยกเว้นการเก็บอากร

Booking Confirmation : เอกสารยืนยันการจองระวาง

Break Bulk : เรือสำหรับบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่  Break Bulk

Bulk : เรือสำหรับบรรทุกสินค้าแบบเทกอง  Bulk

CAF ↔ Currency Adjustment Factor : ค่าความผันผวนของสกุลเงิน

Cargo Insurance : การประกันภัยสินค้าขนส่ง

Carrier ↔ Liner/Airline : สายเรือ / สายการบิน

CFS ↔ Container Freight Station : ค่าธรรมเนียมการโหลดสินค้า

CIC ↔ Container Imbalance Charge : ค่าธรรมเนียมความผันผวนของตู้คอนเทนเนอร์

Co-Loader : ตัวแทนโหลดสินค้า

COA ↔ Certificate of Analysis : ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ ซึ่งจะระบุ Product Name, Batch Number & Lot No., Manufacturing Date, Expiration Date

Consignee ↔ Importer : ผู้นำเข้าสินค้า

Consolidator : การขนส่งแบบรวมตู้สินค้า

Container Ships : เรือขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์  Container Ships

Container Size : ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์  Container Size

Container Type : ประเภทตู้คอนเทนเนอร์

Cubic Meter ↔ CBM. : หน่วยวัด ลูกบาศก์เมตร ใช้ในการขนส่งสินค้า  CBM.

Customs Broker : ตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากร

Customs Clearance : การดำเนินผ่านพิธีการศุลกากร  บริการ Customs Clearance

D/O ↔ Delivery Order : เอกสารปล่อยสินค้าขาเข้า

Demurrage Charge : ค่าเสียเวลา ที่ต้องชำระให้เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ กรณี ตู้ค้างอยู่ในท่าเรือเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่มาเคลียร์ตู้ออกไป)

Detention Charge : ค่าเสียเวลา ที่ต้องชำระให้เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ กรณี ตู้อยู่นอกท่าเรือเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่นำตู้มาคืน)

Dimension : ขนาดบรรจุภัณฑ์ กว้าง x ยาว x สูง

Door to Door : การขนส่งสินค้าแบบเหมาจ่าย  บริการ Door to Door

EBS ↔ Emergency Bunker Surcharge : ค่าน้ำมันปรับเพิ่ม ทางเรือ

ETA ↔ Estimate Time Arrival : วันที่เรือ/เครื่องบินถึงปลายทาง

ETD ↔ Estimate Time Departure : วันที่เรือ/เครื่องบินออกจากต้นทาง

FAC ↔ Facilities Charge : ค่าอำนวยความสะดวก ในท่าเรือ

FAF ↔ Fuel Adjustment Factor : ค่าชดเชยภาระ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัว

FAK ↔ Freight All Kind : ค่าระวางสำหรับการขนส่งสินค้าทุกประเภท (สินค้าทั่วไป)

FCL ↔ Full container load : การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้  FCL คือ บริการ FCL

FDA ↔ Food & Drug administration : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Feeder ↔ Feeder Vessel : เรือลำเลียงตู้ นิยมเรียกว่า “เรือลูก”  Feeder

FEU ↔ Forty foot Equivalant Unit : ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต

Free time : ระยะเวลาปลอดค่าใช้จ่าย การพักสินค้าในท่าเรือ/ท่าอากาศยาน

Freight Collect : ค่าระวางชำระที่ปลายทาง

Freight Forwarder : ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Freight Prepaid : ค่าระวางชำระที่ต้นทาง

Fumigation : การรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เพื่อกำจัดศัตรูพืช  Fumigation

Gross Weight ↔ G.W. : น้ำหนักของสินค้า รวมบรรจุภัณฑ์

HS Code (Harmonized System Code) ? พิกัดศุลกากร : ระบบตัวเลขสากล 6 หลัก ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้จำแนกแยกประเภทสินค้าในโลกของเราให้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย World Customs Organization (องค์การศุลกากรโลก)

IceBreaker Ships : เรือตัดน้ำแข็ง  IceBreaker Ships

Incoterms : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ  Incoterms 2020

Invoice ↔ Commercial Invoice : เอกสารแสดงรายการสินค้า และราคา

ISF ↔ Importer Security Filing (10+2) : ชื่อที่ใช้เรียก วิธีการ submit ข้อมูลก่อนการส่งออกสินค้าทางเรือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ที่เราเรียกกันว่า ISF 10+2 ซึ่งจะต้องทำการส่งข้อมูลให้กับ U.S. Customs and Border Protection (CBP) ก่อนตู้สินค้าจะขึ้นเรือไปยังสหรัฐอเมริกา ไม่น้อยกว่า 24 ชม. (โดย 10 รายการเป็นข้อมูลจาก Importer และอีก 2 รายการ จาก Carrier)

L/C ↔ Letter of Credit : การชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศที่มีธนาคารเป็นตัวกลาง

LCL ↔ Less than container load: การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้  LCL คือ บริการ LCL

Liner : สายเรือ

Local Charge : ค่าธรรมเนียมภาวระหน้าท่า เช่น THC, CFS

Lowbase (Lowbed) – Lowboy Trailer : รถพ่วงพื้นต่ำที่ใช้ขนส่งยานพาหนะหนัก

LSS ↔ Low Sulphur Surcharge : ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ จากมาตรการบังคับให้เรือทุกลำต้องใช้เชื้อเพลิงที่ลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไม่เกิน 0.5% จากเดิมที่กำหนดไว้ระดับ 3.5% เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยประกาศใช้จากทางองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO)

Manifest : บัญชีรายการสินค้า-ผู้โดยสาร ซึ่งบรรทุกมากับเรือหรือเครื่องบิน ที่สำแดงต่อทางศุลกากร

MSDS ↔ Material Safety Data Sheet : เอกสารที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของสารเคมี เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย สำหรับ “ข้อมูลการขนส่ง” จะอยู่ในหัวข้อที่ 14 ซึ่งจะแสดง Class, UN number, Flash point และ ระดับของ Pakaging เป็นต้น

Net Weight ↔ N.W. : น้ำหนักของสินค้า ไม่รวมบรรจุภัณฑ์

On Board Date : วันเรือออกจากท่าเรือต้นทาง

Packing : การทำบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำเข้า-ส่งออก  บริการ Packing

Packing List : เอกสารแสดงรายการบรรจุภัณฑ์

Partial Shipment : การแบ่งส่งหรือการทยอยส่งสินค้า

PCS ↔ Port Congestion Surcharge : ค่าภาระความหนาแน่ของท่าเรือ

Penalty charge : ค่าปรับ

Port of Discharge ↔ POD : ท่าเรือปลายทาง

Port of Loading ↔ POL : ท่าเรือต้นทาง

Reverse Logistics ↔ โลจิสติกส์ย้อนกลับ : กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียกกลับสินค้าคืน สินค้าเสียหาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือ สินค้าหมดอายุใช้งาน  อ่านเพิ่มเติม

Ro-Ro ↔ Roll-on Roll-off : เรือสำหรับบรรทุกสินค้าที่มีล้อ  Ro-Ro

Sailing Schedule : กำหนดการเดินเรือ

Sea Freight : การขนส่งสินค้าทางเรือ หรือทางทะเล  Sea Freight คือ บริการ Sea Freight

Seal ↔ Container Seal : ซีลล็อคตู้คอนเทนเนอร์  Seal

SeaPort : ท่าเรือเดินทะเล/เมืองท่า

Sea Waybill ↔ SWB : ใบตราส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งใช้ปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้

SI ↔ Shipping Instruiction หรือ Shipping Particular : เอกสารจองเรือ ซึ่งจัดทำโดยผู้ส่งออก เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ส่งให้สายเรือใช้จัดทำใบตราส่งสินค้า (ฺB/L) ต่อไป

STS ↔ Status Charge : ค่าเปลี่ยนสถานะ เรียกเก็บสำหรับการนำเข้าแบบ LCL?

Stuffing Date : วันที่บรรจุสินค้า

Shipper ↔ Exporter : ผู้ส่งออกสินค้า

Shipping Line : สายการเดินเรือ

Shipping Marks : เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ  Shipping Marks

Surrender B/L : การเปลี่ยนสถานะ B/L เพื่อสั่งปล่อยสินค้าปลายทาง โดยไม่ใช้ Original B/L

T/T ↔ Telegraphic Transfer : การชำระเงินค่าสินค้าโดยตรงด้วยการโอนเงิน?

Tanker Ships : เรือบรรทุกของเหลว  Tanker Ships

Telex Release : คำสั่งอนุญาตปล่อยสินค้าโดยไม่ต้องใช้ Original B/L จะเกิดขึ้นหลังจากการแจ้ง Surrender B/L

Term Of Payment : เงื่อนไขการชำระเงิน สำหรับการส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น T/T, L/C

TEU ↔ Twenty foot Equivalant Unit : ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต

THC ↔ Terminal Handling Charge : ค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน

Transhipment : การถ่ายลำเรือ

Transit time : ระยะเวลาในการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง

Vessel ↔ Mother Vessel : เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ นิยมเรียกว่า “เรือแม่”  Vessel

VGM ↔ Verified Gross Mass : การรับรอง น้ำหนักรวมของตู้คอนเทนเนอร์เมื่อบรรจุสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องแยกแสดงท้้งน้ำหนักตู้ฯ และ น้ำหนักสินค้า โดยผู้ส่งออกมีหน้าที่จะต้อง Submit VGM ให้กับทางสายเรือก่อน Cut-off time อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

Volume Weight : น้ำหนักที่คิดจากปริมาตรของสินค้า ซึ่งโดยปกติจะใช้เกณฑ์ ทางเรือ (1คิวบิกเมตร = 1,000กิโลกรัม), ทางแอร์ (6000 คิวบิกเซนติเมตร = 1กิโลกรัม)  คำนวณปริมาตร

พบปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับ คำศัพท์ โลจิสติกส์ หรือต้องการปรึกษาปัญหาด้าน การนำเข้า-ส่งออก
ได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00
Tel – 02 458 5282
Line – @SmartFreight

และสามารถกดติดตาม SmartFreight ผ่านทาง
Facebook – SmartFreightThailand

Related Post