ONE-STOP SERVICE

Airfreight

รับขนส่งสินค้าทางอากาศ

Customs Clearance

บริการผ่านพิธีการศุลกากร

Sea Freight

นำเข้า-ส่งออกทางเรือ

Customs Clearance

บริการผ่านพิธีการศุลกากร

Sea Freight

นำเข้า-ส่งออกทางเรือ

Trucking

บริการรถขนส่ง – รถหัวลาก

Sea Freight

นำเข้า-ส่งออกทางเรือ

Trucking

บริการรถบรรทุก – หัวลาก

Door to Door Service

รับ-ส่งสินค้า แบบเหมาจ่าย

ONE-STOP SERVICE

Sea Freight

นำเข้า-ส่งออกทางเรือ

Airfreight

รับขนส่งสินค้าทางอากาศ

Door to Door Service

รับ-ส่งสินค้า แบบเหมาจ่าย

Customs Clearance

บริการผ่านพิธีการศุลกากร

Trucking

บริการรถขนส่ง – รถหัวลาก

• Professional Teamwork

เสริมสร้างความมั่นใจ ด้านการนำเข้า-ส่งออก ด้วยทีมงานมืออาชีพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ที่พร้อมให้บริการ ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ เข้าถึงปัญหาได้อย่างตรงจุด พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

 

 

• Data Technology

ด้วยระบบ Cloud Data System ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเฉพาะ สำหรับงานด้าน International Freight Forwarder ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ ของกระบวนการขนส่ง มีความถูกต้อง แม่นยำ และช่วยสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ที่ดียิ่งขึ้น

line button
facebook messenger button